Wereldkinderen Reisverzekeringen

De Zin en Onzin van verzekeren

In Nederland zijn wij verplicht door de overheid om een aantal verzekeringen af te sluiten. O.a. als men in het bezit is van een auto, is een WA verzekering verplicht en voor het koophuis zal de geldverstrekker u verplichten om een levensverkering en een opstal verzekering af te sluiten. Ook is men in Nederland verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Hiervoor heeft men een sofinummer en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland nodig.

 
Maar hoe zit het nu als ik mijn adoptie kindje ga halen is het dan wel verzekerd? Het kind heeft immers geen sofinummer en een vaste woon of verblijf plaats in Nederland.
 
In 2009 is er een wijziging van de zorgverzekeringswet gekomen.
 
Ik citeer uit een schrijven wat ik mocht ontvangen van het ministerie van Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Op 30-10-2008 heeft men besloten dat met ingang van 10-01-2009 een wijziging van de Zorgverzekerings wet wordt ingevoerd in verband met de verstrekking van de bijdrage aan zorgaanbieders die inkomsten mislopen ten gevolge van het verlenen van medische noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op de verzekeringen van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen. In het bijzonder wijs ik u op het bepaalde artikel II van deze wet waarin artikel 5 van de AWBZ een lid word toegevoegd, luiden de dat in afwijking van het tweede lid zijn verzekerd:
B : kinderen die door in Nederland wonende personen met de Nederlandse nationaliteit dan wel met rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8 onder a tot en met e of l, van de vreemdelingenwet 2000, worden geadopteerd en voor wie met het oog op adoptie beginseltoestemming is verleend op grond van artikel 2, van de wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. De verzekering gaat in vanaf het moment van adoptie naar het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijf heeft of vanaf het moment van de gezagsoverdracht van het kind met het oog op adoptie aan een echtpaar of personen die zijn gewone verblijf in Nederland heeft en die de procedure van opneming ter adoptie van een kind als gevolg van de wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie heeft gevolgd.
Het vorenstaande houdt in dat met ingang van 01-01-2009 de kinderen bij adoptie of gezagsoverdacht in het buitenland onder de AWBZ vallen en der halve verzekerd zijn voor medische kosten, mits de procedure krachtens de wet Wobka is gevolgd. Klik hier voor het pdf bestand
 
Maar hoe gaat het nu in de praktijk?
Terwijl ik dit schrijf zijn we inmiddels bijna 2 jaar verder.
 
U krijgt uw adoptief kindje in het land van herkomst, op welke dag is dan de overdracht volgens de wet van Wobka? Dit weet u alleen als u de volledige adoptie procedure in het land van herkomst achter de rug heeft dan krijgt u immers u de adoptiepapieren. Heeft u tijdens het verblijf medische hulp nodig voor uw adoptief kind, dan zult dit zelf moeten bekostigen. Stel dat het om kleine bedragen gaat dan zult u dit contant betalen en bij thuiskomst proberen te verhalen bij u zorgverzekeraar. Maar wat nu als de bedragen hoger worden omdat er een ziekenhuisopname en in het ergste geval een operatie of een overlijden plaats vindt.
Hebt u de arts goed begrepen? Is er geen taalbarrière? Hoe is de verzorging in het ziekenhuis. In sommige landen moet u zelf u kind verzorgen en van eten en drinken voorzien. U neemt contact op met uw zorgverzekeraar in Nederland. Bij de verzekeraar kent men het kindje niet want het heeft geen sofinummer en is ook geen Nederlandse ingezetene. U denkt recht te hebben op hulp omdat u volgens de wet van 2009 verzekerd bent krachtens de AWBZ, maar kunt u aangeven wanneer u geadopteerd heeft volgens de wet van Wobka?
Natuurlijk kunt u voor u vertrek altijd aan u zorgverzekeraar doorgeven dat u een adoptie kindje gaat ophalen. Heeft u een zorgverzekeraar die zwart op wit aan u vermeld dat u kind met terug werkende kracht verzekerd is vraag dan wat te doen bij dit soort calamiteiten. Laat dit ook schriftelijk vermelden. Vaak zijn ze hier namelijk niet toe bereid. Wil men wel afspraken op papier zetten dan heeft u wat het medische gedeelte betreft geluk gehad. Sommige zorg verzekeraars zijn slecht op de hoogte van deze wet voornamelijk de personen die u aan de telefoon krijgt weten hier niets van af. U kind is immers nog niet ingeschreven bij u zorgverzekeraar.
Achteraf kunt u e.e.a. verhalen op de AWBZ aan de hand van de adoptiepapieren. Maar het gaat nu voornamelijk om de kosten die gemaakt zijn voordat de adoptieprocedure is afgehandeld in het buitenland en zo hoog zijn dat u ze zelf op dat moment ook niet kunt betalen.
De zorgverzekeraar zal alles achteraf via de AWBZ moeten moeten verhalen. Als wij in Nederland een aanvraag doen voor de AWBZ kunnen wij enkele weken tot maanden wachten op de uitslag.
 
Heeft het afsluiten van een adoptiereisverzekering zin?
 
Als u een reisverzekering voor uw kind heeft (die van u geldt natuurlijk niet) kunt de alarmcentrale bellen zij regelen alles voor u o.a. heeft u dan de mogelijkheid om zich tot een particulier kliniek te wenden zodat u geen taalbarrière heeft en niet zelf de verzorging van uw kindje ter hand te nemen en eten en drinken te voorzien. Ook krijgt u dan ziekenhuislinnen. En wordt er rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald en kunt u bij thuiskomst ook de kosten van taxivervoer, telefoonkosten naar Nederland, misschien extra verblijfkosten indienen. (deze kosten vallen niet onder de AWBZ)
Als u als ouders wel een reisverzekering heeft en uw kindje niet, dan worden de kosten van het kind niet vergoed op uw verzekering. Het gaat hier inmiddels om kosten die gemaakt zijn voor een kind dat niet bij u op de polis vermeld staat. Wat gebeurt er als u bericht krijgt vanuit Nederland dat een familielid in de eerste of tweede graad is overleden of er is ernstige schade aan uw woonhuis en u wilt graag zo snel mogelijk naar huis. In sommige landen kunt u met tussen komst van uw adoptiebemiddelaar, de procedure laten versnellen en zodoende eerder naar huis. Wie zet u vliegticket om?
Iedere luchtvaartmaatschappij is verplicht om voor dit soort calamiteiten stoelen per vlucht vrij te houden. Bel nooit de luchtvaartmaatschappij, maar bel ten allen tijde voor dit soort calamiteiten uw reisverzekeraar; zij zorgen er voor dat u zo snel mogelijk met de eventuele eerste vlucht naar huis kunt. Heeft u echter geen reisverzekering voor u kind dan kan uw eigen verzekeringmaatschappij niets voor u adoptief kind doen m.b.t. een vlucht eerder of een stoel extra. En dan niet te denken wat gebeurt bij onverhoopte repatriëring zoals het geval was in Haïti? U verzekert zich voor een onzeker voorval en dat gaat verder dan alleen de medische kosten. Als u volgend jaar op vakantie gaat dan zult u ongetwijfeld een reisverzekering voor u gezin afsluiten........wat is dan nu de zin of onzin van verzekeren?
Informatie en een overzicht van de wet van Wobka, Klik hier voor het pdf bestand
 
 
 
 
Hetty Holtrigter